Algemene (levering) voorwaarden Plotterwinkel.nl

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen van en

op alle met Plotterwinkel.nl aangegane overeenkomsten. Het accepteren van een aanbieding

dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in

dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,

Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden

afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk

geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de koper,

verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene leveringsvoorwaarden van Plotterwinkel.nl.

Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de koper.

1.5 Plotterwinkel.nl verzendt uitsluitend binnen Nederland, mits schriftelijk verzoek van de koper

verzenden wij naar het buitenland door akkoord van beide partijen. Verzendkosten komen

voor de koper.

Definitiebepalingen:

Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Plotterwinkel.nl een

contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met Plotterwinkel.nl gesloten

koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst alsmede elke natuurlijke

persoon of rechtspersoon die met Plotterwinkel.nl een koop- of andersoortige

overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper verstaan

degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Producten: Goederen en/of diensten die op deze Internet-site aangeboden worden.

Bestelling: verzoek tot levering

Schriftelijk: Schriftelijk per post, fax of per e-mail.

1.7 Plotterwinkel.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar

redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het

moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die

bestelling.

1.8 Plotterwinkel.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een

overeenkomst met de koper. Daarbij blijft Plotterwinkel.nl verantwoordelijk voor het

leveren van de door de koper gedane bestelling.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Alle aanbiedingen van Plotterwinkel.nl zijn vrijblijvend. Plotterwinkel.nl behoudt zich

het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond

van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging

aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling.

Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling

door Plotterwinkel.nl, is Plotterwinkel.nl op geen enkele wijze aan de door de koper

geplaatste bestelling gebonden.

2.4 Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.3 wordt geacht

te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

· de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op

het daartoe geëigende digitale bestelformulier van Plotterwinkel.nl en het

volledig ingevulde bestelformulier aan Plotterwinkel.nl via de elektronische

weg is verzonden en door Plotterwinkel.nl is ontvangen;

· door de koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door Plotterwinkel.nl is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door Plotterwinkel.nl aan de potentiële koper is uitgebracht;

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Plotterwinkel.nl een

orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het

digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden

naar het door koper opgegeven e-mail adres.

2.6 Koper en Plotterwinkel.nl komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken

van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand

komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het

ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende

kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische

bestanden van Plotterwinkel.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als

een vermoeden van bewijs.

2.7 Plotterwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde

voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt

geaccepteerd, deelt Plotterwinkel.nl dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de

bestelling mee.

2.8 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij

een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail

verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen

en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig

mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Plotterwinkel.nl garandeert echter niet dat alle

aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of

toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.10 Plotterwinkel.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te

beantwoorden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in

overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief

omzetbelasting en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele

belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en

zetfouten.

3.2 Plotterwinkel.nl berekent 5,95 verzendkosten, uitgezonderd orders boven de 150 euro. Deze worden gratis verzonden. Bedragen zijn exclusief BTW.

3.3 Plotterwinkel.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op

sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de

prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. Plotterwinkel.nl is

niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of

programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Plotterwinkel.nl in de orderbevestiging

conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,

kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Plotterwinkel.nl

worden gecorrigeerd.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden

betaald: iDEAL, vooruitbetaling. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 12.94.27.314 t.n.v. Plotterwinkel.nl

Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Plotterwinkel.nl

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Plotterwinkel.nl ernaar om bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen op het bestelformulier

opgegeven verzendadres af te leveren. Genoemde levertijd geldt,voor

leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale

termijn. Plotterwinkel.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de

internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie

heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Bij niet tijdige levering dient Plotterwinkel.nl door de koper schriftelijk in gebreke te

worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze

termijn zal minstens zeven werkdagen zijn.

5.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Plotterwinkel.nl wordt overschreden, zal Plotterwinkel.nl de koper hiervan zo spoedig mogelijk

schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper

de bevoegdheid om de overeenkomst met Plotterwinkel.nl te ontbinden door dit

schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Plotterwinkel.nl te melden.

5.4 Plotterwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij

de bezorging door Plotterwinkel.nl ingeschakelde vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door Plotterwinkel.nl ingeschakelde leverancier.

5.5 De door Plotterwinkel.nl opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de

door de koper geplaatste bestelling, door Plotterwinkel.nl per fax, brief of e-mail is bevestigd.

5.6 Voor producten die tijdelijk niet op voorraad zijn en producten die vertragingen oplopen

zullen aan de koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld.

5.7 Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven

verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft,

over op de koper.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te

(doen) inspecteren. Herroepingrecht zijn uitgezonderd Software en Supplies alsmede producten die als kenmerk \"beperkte voorraad\", \"speciale bestelling\", \"maatwerk\" of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Voor verkeerd bestelde artikelen (hardware) worden re-stockingskosten van 30% berekend met een minimum van 40 Euro. Door Plotterwinkel.nl wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden. Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na Factuur datum en schriftelijke toestemming van Plotterwinkel.nl in originele

onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het

risico van de retourzending zijn voor de koper. Supplies vallen niet onder dit reglement, supplies worden niet geruild of retour genomen.

6.2 Plotterwinkel.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te

weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren,

wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door

schuld van de koper is beschadigd.

6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Plotterwinkel.nl

schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te

wijten is, zal Plotterwinkel.nl de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in

kennis stellen. Plotterwinkel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het

product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen

bedrag in te houden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op

de koper over, nadat koper al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met

Plotterwinkel.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen

vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en

eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet

belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

81. Voor door Plotterwinkel.nl geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals

deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

Plotterwinkel.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een

loketfunctie waarbij de RMA-procedure wordt gehanteerd.

8.2 Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u telefonisch contact op te nemen of een e-mail te sturen naar info@plotterwinkel.nl

8.3 Indien de koper het RMA-formulier niet volledig invult of niet toevoegt, kan geen

aanspraak worden gemaakt op garantie.

8.4 Plotterwinkel.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de

gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn

van welke gebreken dan ook.

8.5 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.6 Plotterwinkel.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of

indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde apparatuur en

programmatuur. Plotterwinkel.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei

schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of

grove schuld aan de kant van Plotterwinkel.nl. Plotterwinkel.nl is nimmer aansprakelijk

voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.7 Indien Plotterwinkel.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te

vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk

aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is

veroorzaakt.

8.8 In het geval de koper via Plotterwinkel.nl een overeenkomst heeft gesloten voor

een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie

uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn

verklaard.

8.9 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie

indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende

gevallen:

· indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,

waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Plotterwinkel.nl

of de fabrikant zijn verricht;

· indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of

onleesbaar is gemaakt;

· indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming

corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

· indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of

nalatigheid.

8.10 De koper is gehouden Plotterwinkel.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die

derden ter zake van de overeenkomst tegen Plotterwinkel.nl mochten doen gelden,

voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en

kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het

product aan Plotterwinkel.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling

en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.

8.11 Indien de koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht Plotterwinkel.nl zich

tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.12 Indien de koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzend en

administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Plotterwinkel.nl niet gehouden haar verplichtingen

jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort

voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van Plotterwinkel.nl wil, onafhankelijke

omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder

meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige

levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken

van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder

overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding

of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar

zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk, dat alle rechten van intellectuele eigendom van

weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de

producten en/of met betrekking tot de internetsite, berusten bij Plotterwinkel.nl,

haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,

tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten,

waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie

van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet

octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en

concepten.

10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van

wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven

in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van Plotterwinkel.nl, haar toeleveranciers

of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot

het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Plotterwinkel.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met het Privacy Statement. Plotterwinkel.nl neemt daarbij de van

toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze

leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de

leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van

of bestellingen bij of overeenkomsten gesloten met Plotterwinkel.nl, worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Domicilie

13.1 Plotterwinkel.nl is gevestigd te Uden en geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel te Eindhoven onder nr. 17178778.

Het BTW identificatienummer is NL149749788B01 Gelieve alle correspondentie

aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Plotterwinkel.nl

Zonneweide 13, 5404 KK te Uden of naar het e-mail adres info@plotterwinkel.nl

zoals staat aangegeven op de internetsite.

Privacyverklaring

Algemeen

Plotterwinkel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw

persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Plotterwinkel.nl verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de bestelling juist bij de koper af te leveren en om aanbiedingen, nieuwsbrieven te versturen. In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt,wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens

Plotterwinkel.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met het Privacy Statement. Plotterwinkel.nl neemt daarbij de van

toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Gegevens

De gegevens die door Plotterwinkel.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën.

Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling

via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail

etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel.

Anderzijds zijn dit de zogenaamde Cookie gegevens. Hierin wordt opgeslagen het

artikelnummer en het aantal. Deze Cookie gegevens worden bij u op de computer

tijdelijk ingesteld.

Doeleinden

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het

juiste afleveradres en informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Email adressen worden gebruikt voor de communicatie tussen Plotterwinkel.nl en klant.

Verstrekking aan derden

Plotterwinkel.nl verstrekt uw gegevens enkel aan de ingeschakelde vervoerder of leverancier om uw bestelling op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren.

Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen

die Plotterwinkel.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om

uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel

gevraagd.

Uw rechten

U kunt altijd aan Plotterwinkel.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Plotterwinkel.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Plotterwinkel.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven. Informatie over Plotterwinkel.nl privacybeleid Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van Plotterwinkel.nl kunt u een e-mail sturen naar info@plotterwinkel.nl.

Winkelwagen

 x 


Winkelwagen is leeg